Welcome to Industrial Enterprise Development Institute IEDI
Open
X

Mission

Through its multi-pronged activities, IEDI aims to create a better economic situation for Nepal and contribute towards improving the quality of life of its people.

Professional training

IEDI is helping through giving professional training to manage international level standard in industry, enterprise, factory, small business and other self related works.

 

Read more

Business Development Center(BDC)

व्यवसाय विकास केन्द्र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको एउटा एकाइ हो । उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने सम्भाव्य उद्यमीहरूर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरूलाईआवश्यक पर्ने परामर्श तथा व्यावसायिकसूचनाप्रदानगर्नेहेतुले यो एकाइको २०६८ आषाढमास्थापना गरिएको हो। यसकेन्द्रबाट सेवा लिन चाहने व्यक्तिलेऔद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानकेन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरर यसका शाखाकार्यालयमा सम्पर्कराखी आफूलाईआवश्यक परामर्शतथाव्यावसायिक सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

Read more

Recent Events

IEDI is organizing several programs which will help to grow all types of industries in a professional way. IEDI handles several program which will help to develop the nation and its people.

 

Read more

Downloads

03/01/2014

Useful links

02/22/2014

1. Ministries

2. Department

3. UN Agencies in Nepal

4. International Institutions

Development for Employment Fund/Helvetas

02/22/2014

Development for Employment Fund/Helvetas
TOT Refresher Course on Enterpreneurship
Development Micro Enterprise Creation (MEC) training