औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

१. पृष्ठभूमि
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले राष्ट्रको औद्योगिक विकासका लागि उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, कार्यमूलक अनुसन्धान तथा उद्योग व्यवसायको विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासबाट देशको संवृद्धिमा योगदान पुर्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस आ.व. २०७६÷७७ को प्रमुख कार्यक्रमहरूमध्ये उद्यमशीलता र उद्योग÷व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरूको जनशक्ति विकास कार्यमा सहयोग पु¥याउन ‘उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम सञ्चालन पनि एक रहेको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा उद्यमशीलता र उद्योग÷व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरू तथा स्थानीय निकायहरूको जनशक्ति विकासलाई लक्षित गरी यो ‘उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ ।

२. उद्देश्य
‘उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ तालिमको मुख्य २ उद्देश्य छन् – पहिलो सहभागीहरूलाई उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी ज्ञान, सीप धारणा प्रदान गर्ने र दोस्रो प्रशिक्षक प्रशिक्षणसम्बन्धी ज्ञान, सीप, धारणा प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने ।
तालिमको अन्त्यमा सहभागीहरू निम्नानुसारको ज्ञान, सीप हासिल गरी व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता महसुस गर्नेछन् –
(क) उद्यमशीलता सक्षमतामा अभिवृद्धि,
(ख) व्यावसायिक वातावरणको विश्लेषण गरी व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्न तथा उपयुक्त व्यवसाय छनोट गर्न,
(ग) बजार र बजारीकरण धारणाको आधारभूत ज्ञान,
(घ) व्यवसाय गर्दा ध्यान पुु¥याउनुपर्ने पक्षहरूबारे आधारभूत ज्ञान,
(ङ) आफ्नो व्यावसायिक योजना तयारी गर्न,
(च) पाठ्यक्रम विकास गर्न,
(छ) प्रशिक्षण सीपको प्रयोग गर्न र
(ज) उद्यमशीलता विकास तालिम कार्यक्रमको योजना तथा कार्यान्वयन गर्न ।

३. तालिमको विषयवस्तु र पाठ्यक्रम
(क) उद्यमशीलता सक्षमता अभिवृद्धि
(ख) व्यवसायको पहिचान तथा छनोट
(ग) बजारीकरण
(घ) व्यावसायिक योजनाको तयारी तथा मूल्याङ्कन
(च) प्रशिक्षण सीप विकास

४. तालिम विधि

यस तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रयोग हुने मुख्य विधिहरू यसप्रकार रहेका छन्–
(क) प्रवचन र छलफल
(ख) भूमिका निर्वाह
(ग) व्यक्तिगत कार्य तथा सामूहिक कार्य
(घ) बजार अध्ययन
(ङ) व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण
(च) सूक्ष्म प्रशिक्षण

५. तालिम हुने स्थान र अवधि

प्रस्तावित तालिम कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ । तालिमको अवधि १२ दिनको हुनेछ । तालिम कार्यक्रम २०७६ भाद्र २२ गतेदेखि असोज ६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

६. तालिमका सहभागीहरू

तालिम कार्यक्रममा निम्नानुसारका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्नेछन् –
 न्यूनतम शैक्षिक योग्यता +२ उत्तीर्ण
 नेपाली नागरिक
 उमेर ः २१ वर्ष पूरा भएको
 उद्यमशीलता र उद्योग÷व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरू तथा स्थानीय निकायहरूमा उद्यमशीलता र उद्योग÷व्यवसायको विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेका वा काम गर्न उत्सुक
 स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएकालाई ग्राह्यता दिइने
 आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी आवेदन पर्न आएमा आवेदनमा प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेकोे मूल्याङ्कन प्रणालीको आधारमा सहभागी छनोट गरिनेछ ।
 सहभागी सङ्ख्या ः २० जना

७. स्रोत व्यक्तिहरू
कार्यक्रमकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका वरिष्ठ प्रशिक्षकहरू तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित संघसंस्थाका अधिकृतहरूले स्रोत व्यक्तिका रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुहुनेछ ।


८. तालिमको शुल्क

यस तालिमका सहभागीहरूबाट शुल्क सङ्कलन गरिने छैन । सहभागीहरूलाई आवश्यक स्टेसनरी, हेन्डआउट्स र खाजा प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनेछ । सहभागीहरूले आवश्यकताअनुसार आफ्नो यातायात खर्च, खाना तथा बास खर्च आदि स्वयंले गर्नुपर्नेछ ।


९. आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मिति ः २०७६ भाद्र १८ गते