औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ ।

प्रि–डिप्लोमा (उद्यमशीलता विकासमा प्राविधिक एस.एल.सी/EDF) कार्यक्रम
(CTEVT बाट मान्यता प्राप्त)

तालिम कार्यक्रमको अवधिः यस तालिम कार्यक्रमको समयावधि १८ महिनाको हुनेछ । जसमध्ये १२ महिना कक्षागत र थप ६ महिना कार्यगत तालिम हुनेछ ।

तालिमको पाठ्यक्रमः
१. उद्यमशीलता विकासको परिचय
२. उद्यम विकासका सम्भाव्यताहरू
३. उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन
४. उद्यमी सक्षमता विकास ९क्क्ष्थ्द्य०
५. बजार पहुँच
६. प्राविधिक सीप तथा उपयुक्त प्रविधि
७. वित्तीय पहुँच
८. क्षमता विकास
९. सञ्चार तथा सञ्जाल विस्तार
१०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

लक्षित वर्गः एस.ई.ई. उत्तीर्ण भई उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू ।

आवश्यक योग्यताः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.ई.ई. परीक्षामा न्यूनतम इ ग्रेडमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको । एस.ई.ई. परीक्षामा प्राप्त अङ्कको आधारमा सहभागीको छनोट गरिनेछ ।

सहभागी संख्याः अधिकतम ४० जना ।

तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानः औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ ।

आवेदन दर्ता शुल्कः रु. ३००।–

तालिम कार्यक्रमको भर्ना शुल्कः
धरौटी रु. २,५००।– (तालिमपछि फिर्ता हुने)
अध्ययन सामग्री खर्च रु. ५,५००।–
उपयोग खर्च रु. ३,५००।–
फिल्ड भिजिट खर्च रु. २,५००।–
परिचय पत्र तथा पुस्तकालय कार्ड रु १,०००।–
जम्मा रु. १५,०००।–
प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क र CTEVT सम्बन्धी अन्य शुल्क CTEVT ले तोकेअनुसार हुनेछ ।

पूर्ण शुल्कीयमा फाराम भर्नेले फारम साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरूः
१. स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज (35×45 mm) कोे दुई प्रति रङ्गीन फोटो ।
२. एस.ई.ई./एस.एल.सी. वा सोसरहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
३. नेपाली नागरिकता वा नावालिग वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रकोे प्रमाणित प्रतिलिपि ।
४. नेपालबाहेक अन्य मुलुकबाट एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको निकायद्वारा समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्थाः तोकिएको क्राइटेरियाअनुसार ३ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यसका लागि CTEVT को वेबसाइट www.ctevt.org.np मा गई online application form भर्नुपर्नेछ ।

पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटाः अपाङ्ग, पूर्व कमैया/हलिया, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाती, मुस्लिम, मधेशी र जनआन्दोलन/जनयुद्ध/मधेश आन्दोलनका/द्वन्द्वपीडित/ विस्थापित/बेपत्ता/शहिद परिवार/घाइते वा निजको सन्तति वर्गका लक्षित समूहमध्येबाट स्वीकृत कोटाको १० प्रतिशत वा ४ जनाका लागि पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
यस लक्षित वर्गमा सामुदायिक, सरकारी वा निजी विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका परीक्षार्थीहरू सहभागी हुन पाउनेछन् ।

पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटामा फारम भर्नेले फारम साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरूः
१. नेपाली नागरिकता वा नावालिग वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि ।
२. सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय हो भनी क्रमशः सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ कार्यालय वा सम्बन्धित विद्यालयले प्रमाणित गरेको पत्रको प्रतिलिपि ।
३. दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचिकृत भएको अनुसूची ३ अनुसारका जातिहरू र सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/पालिका कार्यालयहरूबाट प्रमाणित गरिएको वा दलित परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
४. मधेशी/मुस्लिमहरूको हकमा सम्बन्धित पालिका/जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
५. मुस्लिमको हकमा सम्बन्धित पालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
६. आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनबमोजिम सूचीकृत भएको अनुसूची ४ अनुसारका जातिहरू र सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित पालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
७. पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रकाको हकमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लाबाटनै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता तथा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित पालिका कार्यालयले जारी गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
८. बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र शहिद परिवार तथा घाइते वा निजको परिवारले विक्रम सम्वत् २०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत मुलुकभित्र भएका सबै आन्दोलनको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सहिद परिवार/जन–आन्दोलन घाइते परिवार/द्वन्द्वपीडित/विस्थापित हो भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको सिफारिसपत्र वा परिचयपत्र र नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि ।
९. अपाङ्गको हकमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र वा अपाङ्ग परिचयपत्रको प्रतिलिपि ।
१०. पूर्व कमैया/हलियाहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयले जारी गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
११. विपन्न वर्गको हकमा सम्बन्धित पालिका कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको पत्रको प्रतिलिपि ।
१२. स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज (35x45mm) कोे रङ्गीन फोटो दुई प्रति ।
१३. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा सोसरहको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
१४. एकल महिलाको हकमा सम्बन्धित पालिका कार्यालयले जारी गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

प्रतिष्ठानको वेबसाइट www.iedi.org.np बाट आवेदन फारम डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ ।
सम्पर्क नम्बरः ५३६१३३९, ५३६१४६९, ५३६६१६३ । मोबाइल नं. ९८४१३४८२७१ । Email: beena.shrestha.iedi@gmail.com

बिद्युतीय माध्यम (online) बाट आवेदन फाराम भर्दा आवेदन फारम, पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटोको JPEG image, एस.ई.ई./एस.एल.सी. वा सोसरहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रकोे प्रमाणित प्रतिलिपिको साथमा प्रतिष्ठानको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, त्रिपुरेश्वर शाखाको खाता नं. ०३२०१०४०२५३३०७ मा आवेदन दर्ता शुल्कवापत रु. ३००।– जम्मा गरेको बैंक भौचरको scanned copy अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।