औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७।०७।०५

शैक्षिक सत्र २०७७।७८ को १८ महिने उद्यमशीलता विकासमा प्रि–डिप्लोमा (प्राविधिक एस.एल.सी.) तहको कोर्समा पूर्ण शुल्कीयतर्फ आवेदन दिने परीक्षार्थीहरूको नतिजा प्रकाशित गरिएको हुँदा निम्नबमोजिमका परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशन गरेको मितिले १५ दिनभित्र (मिति २०७७ कात्तिक १९ गतेभित्र) औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा सम्पर्क गरी भर्ना हुन जानकारी गराइन्छ ।